TELECHARGER KHASSIDA PDF

Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit.

Author: Douzil Gakus
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 23 August 2004
Pages: 426
PDF File Size: 9.20 Mb
ePub File Size: 9.13 Mb
ISBN: 824-6-74802-535-5
Downloads: 41777
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztilmaran

telecharger khassida Khadiim devant Khalif des Mourides. Tazawoudou Sikhar par S. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru.

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru.

Khassidas en français

Rechercher dans les Xassidas. Kitaabun majiidun min majiidin telecharger khassida li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu telecharger khassida jaara biisa kafuuru.

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri telechargsr aduuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru.

Try This PDF:   VHDL PRIMER BY BHASKAR DOWNLOAD

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Limawlaaya telecharger khassida raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa telecharger khassida ammaa nahaahu buzuuru.

Telecharger khassida but de ce site est de faciliter le “dourouss” des Xassidas, de lire et de comprendre la telecharger khassida des Ecrits dans votre langue maternelle. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. More in this category: Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.

Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru.

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi telecharger khassida Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Pour profiter de l’ensemble des functionalites de ce site veuillez creer un compte et vous connecter. Alaa xayri qalqi laahi turran Telecharger khassida Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru.

Try This PDF:   AL IBRIZ EBOOK

Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Ixassida dans les reseaux sociaux Vous pouvez aimer et partager les vers des xassidas avec vos amis dans les reseaux sociaux. Lahu telecharger khassida zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Melo ab Mouride sadikh.

les khassaides en pdf

Bihi sirtu min rabbii lirabbii telecharger khassida wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii telecharger khassida man nadaahu buhuuru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru.

Firi Masalikoul Djinan ak S. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru.